Υλικό Διάχυσης (Βίντεο, αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια, κλπ)

Το έργο PROSODOL περιλαμβάνει και πρόκειται να εφαρμόσει μία καλά σχεδιασμένη και οργανωμένη εκστρατεία ενημέρωσης της επιστημονικής κοινότητας, των άμεσα ενδιαφερομένων καθώς και του κοινού. Στα πλαίσια αυτής της εκστρατείας δημιουργήθηκε διαφημιστικό υλικό το οποίο διανεμήθηκε και αναρτήθηκε στα ινστιτούτα και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα που συμμετέχουν στο έργο. Δύο μεταλλικές επιγραφές, οι οποίες περιγράφουν τους βασικούς στόχους του έργου, κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν στις δύο περιοχές εφαρμογής που προβλέπει το έργο.