Προβλεπόμενες Δράσεις-Εξέλιξη Έργου

  Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη και εφαρμογή 20 Δράσεων.

Από την ημερομηνία έναρξης του έργου (1η Ιανουαρίου 2009) έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι Δράσεις 7,8,11,12 ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι Δράσεις 1,2,3,4,5,6,9,10, 13, 14,16,17,18 και 19.

 

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

ΔΡΑΣΗ 1. Διαχείριση του Έργου από το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών-ΕΝΕΡΓΗ

Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δράσεις που θα εξασφαλίσουν την επιτυχή διοικητική, νομική και οικονομική διαχείριση του έργου

 

ΔΡΑΣΗ 2. Δημιουργία ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης : Έδαφος (ΙΕΑ)-ΕΝΕΡΓΗ 

Συλλογή πληροφοριών και στοιχείων σχετικών με τις δραστηριότητες των ελαιοτριβείων, τις περιοχές των δραστηριοτήτων τους, τον όγκο και τα χαρακτηριστικά των παραγόμενων αποβλήτων, τους τρόπους διάθεσης, την έκταση της ρύπανσης του εδάφους, τις υπάρχουσες μελέτες για τη ρύπανση των περιοχών απόθεσης, δράσεις και μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων, τις μεθόδους χημικής ανάλυσης εδαφών, τις μεθόδους και τα συστήματα ελέγχου/παρακολούθησης της ποιότητας του εδάφους, τις στρατηγικές και τις μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί, τις μεθόδους προστασίας και αποκατάστασης της ποιότητας των εδαφών αλλά και των μεθόδων που θα μπορούσαν δυνητικά να εφαρμοστούν, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως αποτελέσματα, πλεονεκτήματα, απαιτούμενο εξοπλισμό και κόστος, τεχνολογία κομποστοποίησης, οικονομικά στοιχεία, εθνική νομοθεσία, κ.α. Όλα τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του έργου.

 • Παραδοτέο-30/6/2010: Βιβλιοθήκη Πληροφοριών (Παραδόθηκε-συνεχής ενημέρωση)

ΔΡΑΣΗ 3. Δημιουργία ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης : Νερό (Π.Κ.)-ΕΝΕΡΓΗ 

Συλλογή πληροφοριών και στοιχείων σχετικών με την έκταση της ρύπανσης των υδατικών συστημάτων, τις υπάρχουσες μελέτες για τη ρύπανση των περιοχών διάθεσης, δράσεις και μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων, τις μεθόδους χημικής ανάλυσης υδάτων, τις μεθόδους και τα συστήματα ελέγχου/παρακολούθησης της ποιότητας του νερού, τις στρατηγικές και τις μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί, τις μεθόδους προστασίας και αποκατάστασης της ποιότητας των υδάτων αλλά και των μεθόδων που θα μπορούσαν δυνητικά να εφαρμοστούν, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως αποτελέσματα, πλεονεκτήματα, απαιτούμενο εξοπλισμό και κόστος, εθνική νομοθεσία, κ.α. Όλα τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του έργου.

 • Παραδοτέο-30/6/2010: Βιβλιοθήκη Πληροφοριών (Παραδόθηκε-συνεχής ενημέρωση)

ΔΡΑΣΗ 4. Δημιουργία ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης : Διαχείριση αποβλήτων (CEBAS)-ΕΝΕΡΓΗ 

 Συλλογή πληροφοριών και στοιχείων σχετικών με την έκταση της ρύπανσης των εδαφικών και υδατικών συστημάτων, τις υπάρχουσες μελέτες για τη ρύπανση των περιοχών διάθεσης, δράσεις και μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων, τις μεθόδους διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων σε συνάρτηση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις μεθόδους χημικής ανάλυσης αποβλήτων, τις τεχνολογίες και τα συστήματα διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων που έχουν αναπτυχθεί/εφαρμοστεί ή μπορούν δυνητικά να εφαρμοστούν, πιλοτικές περιοχές ή παραδείγματα εφαρμογής των τεχνολογιών αυτών που έχουν χρηματοδοτηθεί λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως οικονομικά στοιχεία, απαιτούμενο εξοπλισμό, λειτουργικά κόστη, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, κοινωνική αποδοχή και βαθμό υιοθέτησής τους, τις μεθόδους επεξεργασίας στερεών αποβλήτων ελαιοτριβείων που έχουν εφαρμοστεί ως τώρα σε πιλοτικές περιοχές λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως οφέλη, τεχνολογίες κομποστοποίησης, εξοπλισμό και κόστος, βιοαποκατάσταση εδαφών, εθνική νομοθεσία, κ.α. Όλα τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του έργου.

 • Παραδοτέο-30/6/2010: Βιβλιοθήκη Πληροφοριών (Παραδόθηκε-συνεχής ενημέρωση)

ΔΡΑΣΗ 5. Δημιουργία ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης : Οργάνωση πληροφοριών και στοιχείων (CERSAA)-ΕΝΕΡΓΗ 

 Συλλογή πληροφοριών και στοιχείων σχετικών με τις μεθόδους ανάλυσης εδαφών και αποβλήτων ελαιοτριβείων, τις τεχνικές και μεθοδολογίες αξιολόγησης των πιθανών περιβαλλοντικών κινδύνων στους χώρους διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων κυρίως όσον αφορά στην παρουσία φυτικών ελαίων, υψηλών BOD και COD και υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων λαμβάνοντας υπόψη τεχνικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν επιτόπου για την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου, μεθόδους ανάλυσης στερεών αποβλήτων που έχουν εφαρμοστεί έως σήμερα αλλά και αυτών που έχουν μελετηθεί και εφαρμοστεί σε πιλοτικές εφαρμογές, μεθόδους αξιολόγησης και προσδιορισμού της παρουσίας φυτοφαρμάκων στα απόβλητα σε μικρές και πολύ μικρές συγκεντρώσεις, εθνική νομοθεσία, κ.α. Όλα τα στοιχεία αυτής της δράσης, όπως και των προηγούμενων, μετά από οργάνωση, αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του έργου.

 • Παραδοτέο-30/6/2010: Βιβλιοθήκη Πληροφοριών (Παραδόθηκε-συνεχής ενημέρωση)

ΔΡΑΣΗ 6. Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης : Ιστοσελίδα του Έργου (ΙΜΣ)- ΕΝΕΡΓΗ

 Σχεδιασμός της ιστοσελίδας του προγράμματος σε 4 γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Ισπανικά) η οποία θα ενημερώνεται συχνά κατά τη διάρκεια του έργους με τη συνεισφορά όλων των συμμετεχόντων φορέων. Η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει εκτός από τα αποτελέσματα του έργου και πολλά άλλα σχετικά θέματα για την “Παραγωγή ελαιολάδου στη Μεσόγειο”.

 • Παραδοτέο-30/6/2009: Ιστότοπος έργου (Παραδόθηκε)
 • Παραδοτέο-30/6/2010: Βιβλιοθήκη Πληροφοριών (Παραδόθηκε-συνεχής ενημέρωση)
 • Παραδοτέο-30/12/2010: GIS χάρτες της πιλοτικής περιοχής (Παραδόθηκε)

ΔΡΑΣΗ 7. Συλλογή πληροφοριών. Αρχική μελέτη της περιοχής εφαρμογής του έργου (Π.Κ.)-ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

 Συλλογή πληροφοριών και δεδομένων από την περιοχή εφαρμογής του έργου στην Κρήτη σχετικά με τις δραστηριότητες των ελαιοτριβείων, τις επιπτώσεις από την διάθεση των αποβλήτων στο περιβάλλον, στην κοινωνικο-οικονομική ζωή του τόπου, κ.α.

 • Παραδοτέο-31/3/2009: Συλλογή πληροφοριών και δεδομένων για τον πιλοτικό Δήμο στην Κρήτη (παραδόθηκε)

ΔΡΑΣΗ 8. Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας των εδαφών στον πιλοτικό Δήμο (ΙΕΑ)-ΕΝΕΡΓΗ

Η επιλεγμένη πιλοτική περιοχή μελετάται με εκτέλεση φυσικοχημικών και βιολογικών αναλύσεων. Έχέι ήδη ληφθεί μεγάλος αριθμός δειγμάτων τόσο από τις περιοχές διάθεσης των αποβλήτων, όσο και από κοντινές περιοχές, δεξαμενές διάθεσης και γύρω από αυτές. Οι παράμετροι του εδάφους που μετρήθηκαν περιλαμβάνουν δομή, πορώδες, μηχανική σύσταση, υγρασία, pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα, ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, ανταλλάξιμα κατιόντα/ανιόντα, περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία (Ν, Ρ, Κ), οργανικό υλικό, Cl, SO42-, B, NO3-, φαινόλες και τανίνες.

Από την ανάλυση των δειγμάτων προσδιρίστηκαν εκείνες οι εδαφικές παράμετροι (8 στον αριθμό) οι οποίες είναι ικανές να χαρακτηρίζουν κάθε στιγμή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εδάφους σε σχέση με τη δράση των ελαιοτριβείων και τη διάθεση των αποβλήτων. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους φορείς να χρησιμοποιούν τις παραμέτρους αυτές ως δείκτες της ποιότητας του εδάφους.

 • Παραδοτέο-30/6/2010: Εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου για τον πιλοτικό δήμο στην Κρήτη (Παραδόθηκε-ενημέρωση κατά τη διάρκεια του έργου)
 • Παραδοτέο-30/6/2010: Προσδιορισμός χημικών, βιοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων-δεικτών για τον προσδιορισμό και χαρακτηρισμό εδαφών επιβαρυμένων με απόβλητα ελαιοτριβείων (Παραδόθηκε)
 • Παραδοτέο-30/6/2010: Σύστημα παρακολούθησης ποιότητας εδάφους (αναμένεται στις  31/12/2011)

ΔΡΑΣΗ 9. Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδατικών συστημάτων στον πιλοτικό Δήμο (Π.Κ.)-ΕΝΕΡΓΗ  

Στις περιοχές εφαρμογής του έργου στον πιλοτικό Δήμο εφαρμόζεται ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα παρακολούθησης προκειμένου να ελεγχθεί η ποιότητα των υδατικών συστημάτων, επιφανειακών και υπόγειων. Ο σχεδιασμός του συστήματος θα βασιστεί στην ανάλυση όλων των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν σε περίοδο τουλάχιστον ενός έτους προκειμένου να προσδιοριστούν οι πιθανές πηγές ρύπανσης, οι συγκεντρώσεις των πιο σημαντικών ρύπων καθώς επίσης οι μηχανισμοί μεταφοράς τους και η πορεία τους στα οικοσυστήματα.

 • Παραδοτέο-30/6/2010: Εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου για τα υδατικά συστήματα του πιλοτικού δήμου (Παραδόθηκε-ενημέρωση κατά τη διάρκεια του έργου) 
 • Παραδοτέο-30/6/2010: Σύστημα παρακολούθησης ποιότητας υδατικών συστημάτων (Παραδόθηκε-ενημέρωση κατά τη διάρκεια του έργου) 

ΔΡΑΣΗ 10. Ελεγχόμενη χρήση υγρών και στερεών αποβλήτων σε δενδρώδεις καλλιέργειες (CERSAA)-ΕΝΕΡΓΗ  

 Αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσμάτων/επιπτώσεων και δημιουργία ενός χρήσιμου οδηγού διάθεσης των αποβλήτων για λίπανση ελαιόδεντρων καθώς και ανάπτυξη ταχέων μεθόδων ανάλυσης σημαντικών παραμέτρων των αποβλήτων στο πεδίο.

 Με την ολοκλήρωση της δράσης αυτής αναμένεται να προκύψει μία πλήρης μελέτη/αξιολόγηση των επιστημονικών, τεχνικών και οικονομικών δεδομένων και στοιχείων. Θα καθοριστούν επίσης οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επέκταση της μεθοδολογίας από τη μικρή (πιλοτική/τοπική) κλίμακα σε μεγαλύτερη (περιφερειακή/εθνική) ενώ θα δημιουργηθεί και ο απαραίτητος οδηγός/μελέτη για την πιθανήεφαρμογή της.

 • Παραδοτέο-30/9/2010: Επικυρωμένες μέθοδοι προσδιορισμού χημικών παραμέτρων των αποβλήτων ελαιοτριβείων (Παραδόθηκε)
 • Παραδοτέο-30/6/2011: Οδηγίες ασφαλούς χρήσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην καλλιέργεια ελαιόδεντρων

 ΔΡΑΣΗ 11. Εργαστηριακά πειράματα-Βιοαποκατάσταση (CEBAS)  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Στη δράση εκτελέστηκαν πειράματα σε εργαστηριακή κλίμακα προκειμένου να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα της τεχνικής της αγροκαλλιέργειας για την βιοαποκατάσταση των εδαφών που είναι ρυπασμένα με απόβλητα ελαιοτριβείων καθώς επίσης και τη βελτιστοποίηση του τρόπου εφαρμογής της.

Μελετήθηκαν οι επιπτώσεις των παραμέτρων που μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της βιοαποκατάστασης με σκοπό να προσδιοριστούν οι βέλτιστες συνθήκες για την εφαρμογή της στον πιλοτικό Δήμο.

 • Παραδοτέο-30/6/2010: Οδηγός εφαρμογής της μεθόδου της βιοαποκατάστασης σε μεγάλη κλίμακα (Παραδόθηκε)
 • Παραδοτέο-30/6/2010: Περιγραφή μεθόδου (βιοαποκατάστασης) χαμηλού κόστους κατάλληλης για την αποκατάσταση και βελτίωση της ποιότητας του εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων (παραδόθηκε)
 • Παραδοτέο-30/6/2010: Οικονομική και τεχνική αξιολόγηση της μεθόδου βιοαποκατάστασης για την εφαρμογή της σε πραγματικές συνθήκες (Παραδόθηκε)

ΔΡΑΣΗ 12 Εργαστηριακά πειράματα-Χρήση πορωδών υλικών (ΙΕΑ)  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ  

Φυσικά ορυκτά, όπως ο κλινοπτιλόλιθος (φυσικός ζεόλιθος) και ο μπεντονίτης καθώς επίσης και άλλα χαμηλού κόστους υλικά χρησιμοποιήθηκαν σε εργαστηριακή κλίμακα προκειμένου να προσδιοριστούν οι βέλτιστες συνθήκες εφαρμογής τους στα ρυπασμένα εδάφη.

 • Παραδοτέο-30/6/2010: RΒ΄λετιστοι τρόποι εφαρμογής πορωδών υλικών σε περιοχές διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων (Παραδόθηκε)
 • Παραδοτέο-30/6/2010: Οδηγίες εφαρμογής πορωδών υλικών σαν πρόσθετα εδάφους σε πραγματικές συνθήκες (πιλοτική εφαρμογή) (Παραδόθηκε)

ΔΡΑΣΗ 13. Προ-επεξεργασία των αποβλήτων (Π.Κ.)-ΕΝΕΡΓΗ  

 Η δράση αυτή προβλέπει προσδιορισμό και αξιολόγηση διαφόρων ενεργών υλικών τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την προ-επεξεργασία των αποβλήτων ελαιοτριβείων. Μεταξύ άλλων ως ενεργά υλικά χρησιμοποιούνται χονδρόκοκκος ασβεστόλιθος, μεταλλικός σίδηρος (παρα-προϊόν μεταλλουργικών διεργασιών) και φτωχός λιγνίτης.

Θα προσδιοριστούν ο βέλτιστος χρόνος παραμονής των αποβλήτων, η συνολική αποτελεσματικότητα και η διάρκεια ζωής των ενεργών συστημάτων.

 • Παραδοτέο-30/6/2010: Περιγραφή σχεδιασμού και λειτουργίας προτύπου για την προ-επεξεργασία αποβλήτων ελαιοτριβείων (παραδόθηκε)
 • Παραδοτέο-30/6/2010: Οδηγίες εφαρμογής και λειτουργίας συστήματος προ-επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοτριβείων στην πιλοτική περιοχή του έργου (Παραδόθηκε-ενημέρωση κατά τη διάρκεια του έργου)

ΔΡΑΣΗ 14. Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση των τεχνολογιών προστασίας και αποκατάστασης του εδάφους (ΙΕΑ)-ΕΝΕΡΓΗ

 Η πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Ρεθύμνης στην Κρήτη και τα αναμενόμενα αποτελέσματα στοχεύουν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σεναρίου το οποίο θα προβλέπει για τις περιοχές διάθεσης των αποβλήτων ελαιοτριβείων τεχνολογίες και μεθόδους προστασίας/αποκατάστασης του εδάφους και των υδατικών συστημάτων, την ανακύκλωση μέρους των αποβλήτων με κομποστοποίηση και την ελάττωση του τοξικού τους φορτίου με προ-επεξεργασία τους.

 • Παραδοτέο-31/3/2012: Ωφέλη εφαρμογής των μεθόδων αποκατάστασης-βελτίωσης της ποιότητας του εδάφους στην πιλοτική περιοχή
 • Παραδοτέο-31/3/2012: οδηγίες κομποστοποίησης σε μικρή κλίμακα
 • Παραδοτέο-31/3/2012: Ωφέλη λειτουργίας του πρωτύπου προ-επεξεργασίας των αποβλήτων ελαιοτριβείου στην πιλοτική περιοχή
 • Παραδοτέο-31/3/2012:Οικονομική και τεχνική αξιολόγηση των δράσεων επίδειξης στην πιλοτική περιοχή του έργου

ΔΡΑΣΗ 15. Ολοκληρωμένη προσέγγιση των κατάλληλων για την περιοχή της Μεσογείου ενεργειών, δράσεων και μέτρων- Ανάλυση Ευρωπαϊκών και Εθνικών νομοθετικών πλαισίων (CEBAS)-ΑΝΕΝΕΡΓΗ

 Προσδιορισμός και πρόταση ολοκληρωμένου σχεδίου μέτρων και δράσεων που θα πρέπει να ληφθούν/πραγματοποιηθούν στις χώρες της Μεσογείου που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της διάθεσης των αποβλήτων ελαιοτριβείων καθώς επίσης και τρόπων επέκτασης των δράσεων από τοπική κλίμακα σε περιφερειακή/εθνική/διακρατική. Το σχέδιο μετά από τεχνική και οικονομική αξιολόγηση θα προταθεί ως κατάλληλη στρατηγική για τις ελαιοπαραγωγικές χώρες της Μεσογείου.

 Περιορισμοί και προϋποθέσεις αλλά και εναλλακτικά σενάρια (αν κριθούν απαραίτητα) για την επιτυχή και αποτελεσματική εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου θα ληφθούν επίσης υπόψη και θα καταγραφούν.

 • Παραδοτέο-30/6/2012: Ολοκληρωμένη στρατηγική και δέσμη δράσεων, μέτρων και μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους και την προστασία των υδατικών συστημάτων των Μεσογειακών χωρών από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων

ΔΡΑΣΗ 16 Διάχυση Αποτελεσμάτων-Ισπανία (CEBAS)-ΕΝΕΡΓΗ

 Το σχέδιο διάχυσης/διάδοσης των έργου στην Ισπανία περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες δράσεων : διάχυση σε εθνικό επίπεδο προς τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς, διάχυση στην περιοχή της Μεσογείου, διάχυση στις εθνικές αρχές και τέλος σε διεθνή κλίμακα.

 • Παραδοτέο : Πρακτικά και πληροφοριακό υλικό ημερίδων. Υλικό διάχυσης αποτελεσμάτων (παραδόθηκαν-συνεχής ανανέωση)

ΔΡΑΣΗ 17 Διάχυση Αποτελεσμάτων-Ιταλία (CERSAA)-ΕΝΕΡΓΗ

Το σχέδιο διάχυσης/διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου στην Ιταλία περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες δράσεων : διάχυση σε εθνικό επίπεδο προς τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς, διάχυση στην περιοχή της Μεσογείου, διάχυση στις εθνικές αρχές και τέλος σε διεθνή κλίμακα.

 • Παραδοτέο : Πρακτικά και πληροφοριακό υλικό ημερίδων. Υλικό διάχυσης αποτελεσμάτων (παραδόθηκαν-συνεχής ανανέωση)

ΔΡΑΣΗ 18 Διάχυση Αποτελεσμάτων-Ελλάδα (ΙΕΑ)-ΕΝΕΡΓΗ

Το σχέδιο διάχυσης/διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου στην Ελλάδα περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες δράσεων : διάχυση σε εθνικό επίπεδο προς τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς, διάχυση στην περιοχή της Μεσογείου, διοργάνωση ενός 3-ημερου συνεδρίου στην Κρήτη, διάχυση στις εθνικές αρχές και τέλος σε διεθνή κλίμακα.

 • Παραδοτέο : Πρακτικά και πληροφοριακό υλικό ημερίδων και του τελικού 3-ημερου συνεδρίου. Υλικό διάχυσης αποτελεσμάτων (παραδόθηκαν-συνεχής ανανέωση)

ΔΡΑΣΗ 19. Παρακολούθηση Έργου (ΙΕΑ)-ΕΝΕΡΓΗ

 Η δράση θα διαρκέσει 48 μήνες (όλη τη διάρκεια του έργου) και έχει ως στόχο να αποτυπώσει και να τεκμηριώσει την αποτελεσματικότητα των δράσεων του έργου σε σύγκριση με την αρχική κατάσταση, τους στόχους, τα αναμενόμενα οφέλη και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις/οφέλη.

 

ΔΡΑΣΗ 20. Σχέδιο επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωση του έργου (Π.Κ.)-ΑΝΕΝΕΡΓΗ

 Κατά τη διάρκεια του έργου θα αναπτυχθεί ένα σχέδιο διάχυσης/διάδοσης των αποτελεσμάτων του καθώς και επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ μετά τη λήξη του προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής διάχυση των αποτελεσμάτων του αλλά και η μελλοντική εφαρμογή τους κυρίως μέσω αγροτικών συνεταιρισμών και της εμπλοκής των μελών τους οι οποίοι είναι δυνητικοί τελικοί χρήστες.

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης