Εταίροι

Centro de Edafologia y Biologia Aplicada del Segura (CEBAS)-Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Ισπανία

Dep. Soil and Water Conservation and Organic Resources Management.
www.cebas.csic.es

Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza (CeRSAA), Ιταλία

 http://www.sv.camcom.it/IT/Page/t02/view_html?idp=41

Ίδρυμα Τεχνολογίας  & Έρευνας (ΙΤΕ)  Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ)

Laboratory of Geophysical - Satellite Remote Sensing and Archaeo-environment

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών (ΙΕΑ)

        www.ethiage.gr

            Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ)

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,
www.mred.tuc.gr

Εργαστήριο Ανόργανης & Οργανικής Γεωχημείας & Οργανικής Πετρογραφίας,                                                     http://www.mred.tuc.gr/p013201_UK.htm

Εργαστήριο Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης Εδαφών
http://www.mred.tuc.gr/p013215_UK.htm

                                                                        

Περισσότερα