Περιοχές Εφαρμογής

Το έργο PROSODOL προβλέπει την εφαρμογή πιλοτικών δράσεων σε δύο περιοχές :

 Στις δύο αυτές περιοχές πρόκειται να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχερίσης αποβλήτων ελαιοτριβείων, το οποίο θα περιλαμβάνει :

  • εφαρμογή πρακτικής, χαμηλού κόστους μεθόδου προκατεργασίας των αποβλήτων με χρήση ενεργών/δραστικών υλικών
  • εφαρμογή τεχνολογίας προστασίας και αποκατάστασης των φυσικοχημικών εδαφικών παραμέτρων
  • μικρής κλίμακας κομποστοποίηση
  • ελεγχόμενη χρήση των αποβλήτων στην καλλιέργεια ελαιόδενδρων.

 Οι τρεις πρώτες δράσεις θα εφαρμοστούν σε χώρο διάθεσης αποβλήτων στο Δήμο Νικηφόρου Φωκά, ο οποίος και έχει επιλεγεί. Προκειμένου να προχωρήσουν οι επιστημονικές ομάδες στην εφαρμογή των πιλοτικών δράσεων αυτών, απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί ένας λεπτομερής χαρακτηρισμός και προσδιορισμός της ποιότητας των εδαφών και των υδατικών συστημάτων του Δήμου, καθώς και όλες οι εργαστηριακές αναλύσεις και πειράματα βελτιστοποίησης των συνθηκών εφαρμογής των πιο κατάλληλων μεθόδων αποκατάστασης και προστασίας των συστημάτων αυτών. Οι μέθοδοι που θα εξεταστούν και αξιολογηθούν ως προς την αποτελεσματικότητά τους και την εφαρμοσιμότητά τους είναι η βιοαποκατάσταση και η χρήση πορωδών υλικών (π.χ. ζεόλιθοι) ως πρόσθετα στα εδάφη που δέχονται επιβάρυνση, αλλά και συνδιασμός αυτών.                                                                                                                                                                       Η τέταρτη δράση πρόκειται να εφαρμοστεί σε πιλοτική περιοχή στη Λιγκούρια της Ιταλίας και προβλέπει την εφαρμογή των αποβλήτων στην καλλιέργεια νεαρών ελαιόδενδρων, αρχικά σε δοχεία. Το σχέδιο προβλέπει την περιοδική εφαρμογή των αποβλήτων ως έχουν αλλά και μετά από προκατεργασία ή συν-κομποστοποίησή τους με άλλα γεωργικά ή οργανικά απόβλητα. Προβλέπεται επίσης παρακολούθηση της ανάπτυξης των δένδρων, της απόδοσης της καλλιέργειας αλλά και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των εδαφών. Μετά από αξιολόγηση των αποτελεσμάτων  θα γίνει εφαρμογή σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε πειραματικές καλλιέργειες οπότε και θα γίνει σύγκριση με τις συνήθεις καλλιεργητικές πρακτικές.  Η μεταβολή των φυσικοχημικών εδαφικών παραμέτρων θα παρακολουθείται, ελέγχεται και αξιολογείται σε όλη τη διάρκεια των πιλοτικών δράσεων και στις δύο περιοχές.