Σχετικά Έργα

SAGE10-Ανάπτυξη και χρήση εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επίτευξη αειφόρων αγρο-οικοσυστημάτων-Η περίπτωση του Μεσογειακού Ελαιώνα. http://www.sage10.gr

Το SAGE10 (LIFE09 ENV/GR/000302 SAGE 10) είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην αειφορία των Μεσογειακών Αγρο-Οικοσυστημάτων και ειδικότερα στη αειφορία του μεσογειακού ελαιώνα, με την μακραίωνη ιστορία, μέσω της δημιουργίας ενός εργαλείου Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε πιλοτική κλίμακα σε μια έκταση 1, 500-2 ,000 στρεμμάτων κατανεμημένων σε τρεις περιοχές της Νοτιάς Ελλάδας (δύο στην Κρήτη και μία στην Πελοπόννησο). Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν περί τους 80 ελαιοπαραγωγούς που θα εγγράψουν 600 από τα ελαιοτεμάχιά τους καθώς και 3 τοπικοί γεωπόνοι (ένας ανά περιοχή εφαρμογής).

Σημαντικότερα σημεία του SAGE10:

 • Ανάπτυξη μεθόδου εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ελαιοκαλλιέργεια για την τεκμηριωμένη ιεράρχησή όλων των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (διερεύνηση των σχετικών παραμέτρων, των περιβαλλοντικών πλευρών/ επιπτώσεων και αποδεκτών, προσδιορισμός της μεθοδολογίας ιεράρχησης των επιπτώσεων, και ανάπτυξη των κατάλληλων περιβαλλοντικών δεικτών).
 • Έκδοση σχετικού εκπαιδευτικού υλικού φιλο-περιβαλλοντικών γεωργικών πρακτικών
 • Πιλοτική εφαρμογή της μεθόδου σε τρείς περιοχές της Ελλάδας από τρείς εκπαιδευμένους γεωπόνους-συμβούλους.
 • Επικύρωση μεθόδου
 • Τυποποίηση μεθόδου
 • Διάδοση μεθόδου– Ανοικτή διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους

 

 

IMPROLIVE-Εξελίξεις στις μεθοδολογίες κατεργασίας και επικύρωσης των υγρών και στερεών αποβλήτων διφασικών ελαιοτριβείων
http://www.fiw.rwth-aachen.de/cms/index.php?id=349

Ο σκοπός του έργου IMPROLIVE είναι να συγκεντρώσει σε ένα περιεκτικό κατάλογο-βάση δεδομένων τις τεχνολογίες κατεργασίας των αποβλήτων από τα διφασικά ελαιοτριβεία. Με τον τρόπο αυτό θα είναι εφικτή η επεξεργασία τεχνικών και οικονομικών πληροφοριών από πιθανούς χρήστες, θα μπορέσει να βελτιωθεί ποσοτικά και ποιοτικά η παραγωγή ελαιολάδου, να ελαττωθεί το κόστος παραγωγής, να προωθηθεί η χρήση του στερεού αποβλήτου της διφασικής διαδικασίας ως ζωική τροφή, να προωθηθεί η αεροβική βιοαποκατάσταση της υγρής και στερεής φάσης με σκοπό την παραγωγή αυξητικών υλικών για τις καλλιέργειες, καθώς και η καύση/αεριοποίηση για παραγωγή ενέργειας και καύσιμων αερίων, ενώ τα αποτέλεσματα του έργου αναμένεται να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την βιομηχανία παραγωγής ελαιολάδου.

NAIAS - Καινοτόμα Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων Ελαιουργείων
http://www.aegean.gr/environment/eda/naias/    

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την διεύθυνση περιφερειακής ανάπτυξης της Ε.Ε. (ERDF Innovative Actions 2000-06, Programme 2001 GR 16 0 PP 209) και είχε ως γενικότερο στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ). Ειδικότερος στόχος του προγράμματος ήταν η εγκατάσταση πιλοτικών συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων σε διάφορα ελαιουργεία της ΠΒΑ με απώτερο σκοπό να εντοπιστούν ολοκληρωμένες λύσεις στο θέμα της διαχείρισης αποβλήτων ελαιουργείων. Οι λύσεις αυτές έλαβαν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τις ιδιαιτερότητες του κάθε ελαιουργείου ξεχωριστά, καθώς και τις τεχνολογίες που έχουν ήδη ήδη δοκιμαστεί παγκοσμίως σε συνδυασμό με καινοτόμες τεχνικές και στρατηγικές.

Δόθηκε έμφαση τόσο στην παραγωγική διαδικασία που δημιουργεί τα εν λόγω απόβλητα, άρα στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, καθώς και στην επεξεργασία των παραγομένων αποβλήτων. Δεν αναζητήθηκε δηλαδή απαραίτητα μία και μοναδική λύση για τη διαχείριση των αποβλήτων, αφού οι διαχειριστικές λύσεις θα μπορούσαν να πιθανά να είναι διαφορετικές ως συνάρτηση των ιδιαιτεροτήτων του κάθε ελαιουργείου (π.χ. διαφορές σε διαθεσιμότητα έκτασης, διαφορετικές δυναμικότητες κ.λ.π.).

Επίσης δόθηκε έμφαση :

 • Στην αξιοποίηση των αποβλήτων ή συστατικών των αποβλήτων (απόβλητο ως πόρος)
 • Στη χρήση φυσικών συστημάτων επεξεργασίας των αποβλήτων
 • Στην απλότητα της κατασκευής και λειτουργίας των συστημάτων επεξεργασίας

ώστε οι λύσεις που προτάθηκαν ήταν:

 • Οικονομικά βιώσιμες
 • Τεχνικά εφικτές
 • Κοινωνικά αποδεκτές

Δράσεις εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων ελαιουργείων στα πλαίσια του προγράμματος ΝΑΙΑS

Πρόγραμμα MINOS-Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείων με ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικών λιπασμάτων
http://www.pharm.uoa.gr/minos/

Στόχος του προγράμματος MINOS ήταν να δώσει λύση στο μέχρι τώρα δυσεπίλυτο πρόβλημα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τα ελαιουργεία κατά τη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου μέσω της ανάπτυξης μιας καινοτόμου μεθόδου, η εφαρμογή της οποίας είναι δυνατή σε πλήρη (βιομηχανική) κλίμακα και μπορεί να αποτελέσει μία βιώσιμη κερδοφόρα επένδυση υψηλής τεχνολογίας.

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε και λειτούργησε δοκιμαστικά σε πιλοτικό επίπεδο τεχνολογία, η οποία εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη διαχείριση του κατσίγαρου, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί στην ανάκτηση ουσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής οδηγεί στην παραγωγή :

 1. Καθαρού νερού κατάλληλου για άρδευση ή για άλλους παραγωγικούς σκοπούς
 2. Πολυφαινολών σε μορφή και καθαρότητα κατάλληλη για φαρμακευτική χρήση
 3. Εδαφοβελτιωτικού (compost)

Τα κύρια στάδια της τεχνολογίας που αναπτύχθηκε είναι:

 • Διαδοχικά φιλτραρίσματα του κατσίγαρου
 • Δέσμευση των περιεχόμενων πολυφαινολών από προσροφητική ρητίνη
 • Ανάκτηση των πολυφαινολών μέσω θερμικής ανάκτησης του οργανικού διαλύτη
 • Χρωματογραφικός διαχωρισμός των πολυφαινολών
 • Λιπασματοποίηση της λάσπης που παράγεται κατά τα στάδια φιλτραρίσματος και των φύλλων ελιάς που απορρίπτονται σαν στερεά απόβλητα από τα ελαιουργεία.

Περισσότερα για τα αποτελέσματα του προγράμματος

ECOIL - Ανάλυση κύκλου ζωής ως υποστηρικτικό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την οικολογική παραγωγή ελαιολάδου
http://www.ecoil.tuc.gr/default.html

Στόχος αυτού του έργου LIFE (2004-2006) ήταν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) της παραγωγής ελαιολάδου σε τρεις χώρες της Μεσογείου, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Κύπρο. Προκειμένου να αναπτυχθεί η κατάλληλη μεθοδολογία ΑΚΖ ήταν αναγκαία η καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν στη συνέχεια οι κατάλληλοι συντελεστές για κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας (καλλιέργεια ελαιόδενδρων, παραγωγή ελαιολάδου, συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και μεταφορά του ελαιολάδου προς τους χώρους εμπορίας). Με τον τρόπο αυτό ήταν δυνατός ο καθορισμός των επιπτώσεων στην ποιότητα του τελικού προϊόντος στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία καθώς και το λειτουργικό κόστος. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής επέτρεψε τον καθορισμό των σταδίων τα οποία μπορούν να επανασχεδιαστούν/βελτιστοποιηθούν ώστε να γίνει εφικτή μία πιο βιώσιμη παραγωγή ελαιολάδου.

TDC-OLIVE. Δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Τεχνολογικής Πληροφόρησης για τη βελτίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς                                                                                                                                                           http://www.tdcolive.net/                                                                                                                              Η βασική αποστολή του έργου ήταν η παροχή βοήθειας, μέσα από τα Κέντρα Τεχνολογικής Πληροφόρησης που δημιούργηθηκαν, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου για την εφαρμογή μεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον καθώς και η πληροφόρηση για τη χρήση των προϊόντων αυτών στο σύγχρονο διαιτολόγιο.  Οι αντικειμενικοί στόχοι του έργου ήταν:

 • Η επιτάχυνση της αφομοίωσης της τεχνολογίας και καινοτομίας με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την παροχή πληροφοριών σε θεματικές ενότητες που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις
 • Η υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών και δράσεων με σκοπό την αλλαγή νοοτροπίας των καταναλωτών στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης ώστε να αυξηθεί η κατανάλωση ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς.

Μέσα στους στόχους του έργου ήταν η προώθηση της ανάπτυξης σύγχρονων επιχειρήσεων, με εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να εφαρμόζονται οι νέες τεχνολογίες, να υπάρχει πρόσβαση στην πληροφόρηση και στις τεχνολογικές καινοτομίες.

Διαβάστε περισσότερα για τα αποτελέσματα του έργου καθώς και σχετικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο παρελθόν.

EnviFriendly-Τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον για αγροτική ανάπτυξη http://www.envifriendly.tuc.gr/gr/index.php?cat_id=1&allid=1

Η επιλογή, σχεδιασμός και εφαρμογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον για τη μείωση της μη-σημειακής ρύπανσης από αγροτικές περιοχές πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση με την ανάπτυξη των σχεδίων διαχείρισης υδάτων της λεκάνης απορροής. 
Ο στόχος αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη και η επίδειξης «εργαλειοθήκης» τεχνολογιών αποκατάστασης ποιότητας υδάτων που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και η ενσωμάτωση του σχεδιασμού τους στα διαχειριστικά σχέδια της λεκάνης απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της παράκτιας ζώνης του.
Οι στόχοι αυτού του έργου συμπίπτουν με τους στόχους της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά με τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας.

Life Olèico                                                                                                                     http://www.lifeoleico.it/obiettivoenglish.htm

The main purpose of the demonstration project Life Olèico is the construction and start-up of a prototype of a phytoremediation facility patented by ISRIM and the propagation and diffusion of this new scientific approach in order to introduce it into the law in force as afficial method for the disposal of olive mill wastewater. This plant is meant to provide the olive oil producer with an efficient, eco-compatible disposal system of easy application for the agricultural operators. The utilization of biomass and humidified organic matter could furthermore guarantee a profitable return.

INFOIL-Προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης: το παράδειγμα του ελαιολάδου                                                                                                                    http://www.infoil.gr/

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το ελαιόλαδο, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ειδικά σε περιοχές με υψηλή παραγωγή ελαιολάδου. Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια ενός προηγούμενου προγράμματος LIFE (ECOIL, LIFE04 ENV/GR/110) το οποίο αξιολόγησε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής του ελαιόλαδου, ενώ παράλληλα πρότεινε μέτρα για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση αυτών των επιπτώσεων. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να κοινοποιήσει αυτά τα αποτελέσματα, να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους εμπλεκόμενους σχετικά με τα μέτρα που μπορούν να λάβουν προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετικές με τις δραστηριότητές τους και να προωθήσει γενικά την οικολογική παραγωγή ελαιόλαδου. Επιπλέον βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση προϊόντων που παράγονται ακολουθώντας περιβαλλοντικές αρχές. Το πρόγραμμα στοχεύει να καλύψει το κενό στην πληροφόρηση των καταναλωτών και να προβάλλει την προστιθέμενη αξία για το περιβάλλον και το λειτουργικό κόστος από την κατανάλωση οικολογικών προϊόντων, εστιάζοντας στο ελαιόλαδο. Μέσω της προώθησης αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, το πρόγραμμα θα αναδείξει τη σημαντικότητα της ανάλυσης του κύκλου ζωής (Life Cycle Assessment) κατά τη διαδικασία παραγωγής και κατανάλωσης με σκοπό την αναγνώριση αλλά και την πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι δραστηριότητες διάχυσης του προγράμματος θα προωθήσουν σημαντικά θέματα σχετικά με την ευρωπαϊκή και την ελληνική περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία. Οι ομάδες-στόχοι του προγράμματος είναι δύο: καταναλωτές και παραγωγοί. Οι καταναλωτές θα ενημερωθούν για τα οφέλη των αειφόρων προτύπων παραγωγής και των βιολογικών προϊόντων, ενώ οι παραγωγοί θα ενημερωθούν σε θέματα σχετικά με τα στάδια της καλλιέργειας και της παραγωγής. Οι δραστηριότητες διάχυσης απευθύνονται παράλληλα στις δημόσιες αρχές, τους τοπικούς φορείς και άλλους σχετικούς οργανισμούς.