Προϋπολογισμός και Διάρκεια

Το έργο "Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία του εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες" υλοποιείται με τη συνδρομή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα αρχισε την 1η Ιανουαρίου 2009 και θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.628.911€

Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Ένωσης : 802.936€

Συνεισφορά Εταίρων: 770.975€

Συνεισφορά συν-χρηματοδοτών : 55.000€

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης