Δημοσιεύσεις

Στις σελίδες αυτές παρουσιάζονται δημοσιεύσεις των επιστημονικών ομάδων που συμμετέχουν στο έργο σε περιοδικά και συνέδρια σχετικά με το αντικείμενο του έργου.Περιλαμβάνονται επίσης άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά, συνεντεύξεις σε ΜΜΕ καθώς και υλικό διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.