Αναμενόμενα Οφέλη

Από την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να προκύψουν :

 • Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης (τεχνολογίες προστασίας/αποκατάστασης εδαφών, προ-επεξεργασίας αποβλήτων, κομποστοποίησης σε μικρή κλίμακα), το οποίο θα περιλαμβάνει/προβλέπει όλες τις δράσεις με σκοπό τη διασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των εδαφών, των υδάτινων συστημάτων, της βιοποικιλότητας σε περιοχές που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την διάθεση των αποβλήτων.
 • Ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας των εδαφών και των υδάτων που επηρεάζονται από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στην περιοχή της Μεσογείου.
 •  Μείωση του τοξικού φορτίου των αποβλήτων με προ-επεξεργασία τους με υλικά χαμηλού κόστους, αβλαβή για το περιβάλλον, τα οποία υπάρχουν σε αφθονία και κάποια από αυτά παράγονται ως παρα-προϊόντα βιομηχανικών διεργασιών, με ταυτόχρονη προώθηση της ανακύκλωσής τους. Κατανομή της συγκέντρωσης των ρύπων και των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος καθώς και προσδιορισμό της πορείας τους στα υδατικά συστήματα.
 • Προσδιορισμός και αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου (ποσοτικού όπου είναι δυνατόν) για τα εδάφη και τα υδατικά συστήματα.
 • Σύστημα ελέγχου της ποιότητας του εδάφους το οποίο θα διευκολύνει την παρακολούθηση της επιλεγμένης πιλοτικής περιοχής αλλά και άλλων περιοχών με παραπλήσιες δραστηριότητες, με έλεγχο μόνο των κατάλληλων εδαφικών παραμέτρων οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν τις δραστηριότητες των ελαιοτριβείων όσον αφορά στη διάθεση των αποβλήτων τους.
 •  Χρήσιμος οδηγός για τη χρησιμοποίηση των αποβλήτων σε δενδρώδεις καλλιέργειες
 •  Μεθόδοι ταχείας χημικής ανάλυσης των αποβλήτων για τον συνεχή και γρήγορο έλεγχο των ποιοτικών/ποσοτικών παραμέτρων τους.
 • Πρακτική τεχνική/μεθοδολογία και οδηγίες εφαρμογής της για την παραγωγή κομπόστ σε μικρή κλίμακα με σκοπό τη μείωση των ποσοτήτων των αποβλήτων που διατίθενται ανεξέλεγκτα σε εδάφη και υδατικά συστήματα.
 •  Περιορισμός της ρύπανσης των φυσικών συστημάτων που επηρεάζονται από τη διάθεση των αποβλήτων και συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • WEB_GIS ιστότοπος για τη διαδραστική κατασκευή θεματικών χαρτών σε περιοχές που υπάρχουν χώροι διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων.
 •  Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη/βάση δεδομένων με πληροφορίες, δεδομένα και στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο “Παραγωγή ελαιολάδου”, στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς.
 • Ιστοσελίδα για την περαιτέρω ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, η οποία θα φιλοξενεί και την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη/βάση δεδομένων.
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου μέσα από μία καλά οργανωμένη στρατηγική.
 • Αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης των παραγωγών, των τοπικών αρχών αλλά και του ευρύτερου κοινού.
 • Συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη του παραγωγικού κλάδου της παραγωγής ελαιολάδου.
 • Μείωση των εκπομπών CO2 .
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχής διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων.
 • Πιθανή αύξηση των θέσεων εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό και μέσω της δυνατότητας κατασκευής κεντρικών μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοτριβείων.