Νομοθεσία

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί που να αφορούν στη διάθεση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου. Οι βασικές αρχές για τη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων καθορίζονται με βάση το  Νόμο 1650/86 ‘‘Για την Προστασία του Περιβάλλοντος’’ σύμφωνα με τον οποίο, οι ελαιοτριβείς υποχρεούνται να εκτελέσουν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η επικαιροποιημένη εγκύκλιος ΥΜ/5784/23-1-1992 (No 4419/23-10-1992) αναφέρεται στα προβλήματα που προκύπτουν από τη διάθεση των αποβλήτων ελαιοτριβείων, την ανάγκη για αποτελεσματική προ-επεξεργασία και την αποφυγή διάθεσής τους στους διάφορους υδατικούς πόρους. Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς στην Ελλάδα (Νόμοι 1650/86 και 3010/2002), δεν επιτρέπει τη διάθεση/διασπορά των ανεπεξέργαστων αποβλήτων των ελαιοτριβείων στην επιφάνεια του εδάφους.

Κάθε Νομαρχία είναι υπεύθυνη για την έγκριση κατάλληλων πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων ενθαρρύνοντας διαφορετικές προσεγγίσεις διαχείρισης αυτών. 

Σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχουν οριακές τιμές παραμέτρων των υγρών αποβλήτων των ελάιοτριβείων, έχουν όμως εκδοθεί για πολλούς από τους νομούς σε περιφερειακό επίπεδο. Τα όρια ισχύουν για κάθε είδους διαθέσεις αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων από τις βιομηχανίες τροφίμων.

Οι τιμές του Πίνακας 1, οι οποίες καθορίζονται από το Νόμο 1180/1981 θεωρούνται καθοδηγητικές τιμές, ειδικά για τις απόβλητα παραγωγής και επεξεργασίας ελαίου (βιομηχανικός τομέας: "Παραγωγή και επεξεργασία φυτικών/ζωικών λιπών και ελαίων"). Οι τελικές οριακές τιμές για τις εκπομπές στα ύδατα εκδίδονται από κάθε νομαρχιακή αρχή σύμφωνα με την τοποθεσία του συγκεκριμένου υδάτινου αποδέκτη. 

Πίνακας 1: Οριακές τιμές υγρών αποβλήτων για τις βιομηχανίες τροφίμων στην Ελλάδα

Ρύπος

Οριακή Τιμή – ημερήσιο μέγιστο (κιλά/τόννο προϊόντος)

Οριακή Τιμή – μηνιαίο μέσο (κιλά/τόννο προϊόντος)

BOD

4,0

2,0

COD

6,0

3,0

Αιωρούμενα στερεά

5,0

2,0

Έλαια

1,0

0,5

Βιβλιογραφία

  • ECOIL (2005), LIFE+ project, “Life Cycle Assessment (LCA) as a Decision Support Tool (DST) for the ecoproduction of olive oil”, Deliverable 2, TASK 1, Recording and assessment of the existing situation, Chania, Greece.
  • IPPC BREF (2006a) Integrated Pollution Prevention and Control, Reference Document on Best Available Techniques in the, Food, Drink and Milk Industries, European Commission 
  • IPPC BREF (2006b) Integrated Pollution Prevention and Control, Member States’ national legislation and standards, Additional information provided by the TWG of the “Food, Drink and Milk Industries BREF”, European Commission