Επιστημονικά Άρθρα-Παρουσιάσεις Συνεδρίων

2010

Ιούνιος 2010

Το άρθρο με τίτλο " Disposal of olive oil mill wastes in evaporation ponds: Effects on soil properties" by V. Kavvadias, M.K.Doula, K. Komnitsas, N. Liakopoulou, δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Hazardous Materials (Vol. 182, pp. 144-155).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ :  Η πιο συνηθισμένη πρακτική διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στις ελαιοπαραγωγικές Μεσογειακές χώρες είναι η χρήση δεξαμενών εξάτμισης (εξατμισοδεξαμενές) ή η απ' ευθείας διάθεση στο έδαφος. Παρά τη σοβαρότητα του θέματος, λόγω των περιβαλλοντικών κινδύνων που ελοχεύουν από τις πρακτικές αυτές, δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα μελέτες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μακροχρόνιας διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων σε δεξαμενές ή στο έδαφος. Το άρθρο αυτό παρουσιάζει μελέτη των επιπτώσεων στις ιδιότητες του εδάφους σε περιοχές όπου γίνεται επί μακρόν διάθεση αποβλήτων σε δεξαμενές και στο έδαφος. Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν ενεργές και ανενεργές περιοχές διάθεσης αποβλήτων. Στην περίπτωση των ενεργών περιοχών διάθεσης διαπιστώθηκε μείωση της περιεκτικότητας του εδάφους σε CaCO3, ενώ καταγράφηκε σημαντική αύξηση της Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας του εδάφους και της περιεκτικότητας σε Cl, SO42−, PO43−, NH4+ και κυρίως K+ . Το pH του εδάφους δεν βρέθηκε να επηρεάζεται σημαντικά. Η συγκέντρωση των φαινολικών ενώσεων, του ολικού Αζώτου, του διαθέσιμου Φωσφόρου και των Φωσφορικών ιόντων μετρήθηκαν υψηλές κυρίως στα ανώτερα εδαφικά στρώματα, τα οποία δέχονται σημαντικές ποσότητες αποβλήτων. Διαπιστώθηκε επίσης αύξηση στις συγκεντρώσεις των διαθέσιμων B, Cu, Mn, Zn and Fe. Όσον αφορά τις ανενεργές περιοχές διάθεσης, μελέτηθηκαν 2 περιοχές (ανενεργές για τουλάχιστον 6 χρόνια) και διαπιστώθηκε ότι σχεδόν όλες οι εδαφικές παράμετροι ήταν αυξημένες, αλλά οι τιμές τους μειώνονταν με το βάθος. Διαπιστώνεται τελικά, μέσα από τη μελέτη αυτή, ότι η μακροχρόνια ανεξέλεγκτη διάθεση ακατέργαστων αποβλήτων ελαιοτριβείων μπορεί να επηρεάσει σε μαγάλο βαθμό τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εδάφους και συνεπώς να αυξήσει τον κίνδυνο ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα.

Οκτώβριος 2010

Οι επιστημονικές ομάδες των τριών ελληνικών φορέων που συμμετέχουν στο έργο ετοίμασαν και παρουσίασαν στο 2ο Διεθνές Συνέδριο "Hazardous and Industrial Waste Management" τρία άρθρα.

Οι εργασίες αυτές, οι οποίες περιέχονται στα Πρακτικά του Συνεδρίου, είναι :

                                                                     


2009

9 Σεπτεμβρίου 2009

Η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών του ΕΘΙΑΓΕ παρουσίασε στο 3ο Διεθνές Συνέδριο AMIREG 2OO9 (7-9 Σεπτεμβρίου, 2009 στην Αθήνα) τα αποτελέσματα της 1ης δειγματοληψίας εδαφών σε περιοχές διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη. Ο τίτλος του έρθρου ήταν: "Environmental impacts relative to soil quality caused from the disposal of olive oil mills' wastes. Case study: A municipality in Crete,Greece" και παρουσιάστηκε από την Επιστημονική Υπεύθυνη και Συντονίστρια του έργου Δρ. Μαρία Ντούλα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Τα απόβλητα των ελαιουργείων παράγοντα σε τεράστιες ποσότητες ετησίως στις Μεσογειακές χώρες, οι οποίες και είναι οι σημαντικότερες παραγωγές χώρες ελαιολάδου παγκοσμίως. Τα απόβλητα των ελαιουργείων χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλές τιμές οργανικού φορτίου, θρεπτικών συστατικών αλλά και τοξικών για την εδαφική χλωρίδα και πανίδα συστατικών (π.χ. πολυφαινόλες). Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται αποτελέσματα και αξιολόγηση φυσικο-χημικών αναλύσεων εδαφικών δειγμάτων που συλλέχθηκαν από περιοχές διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρητη.

Κατεβάστε την παρουσίαση-ομιλία και ολόκληρο το άρθρο σχετικά με τις επιπτώαεις στις εδαφικές παραμέτρους της διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων-αποτελέσματα από την 1η δειγματοληψία από τα Πρακτικά του Συνεδρίου.

                                                                   

9 Σεπτεμβρίου 2009

Η επιστημονική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης παρουσίασε στο 3ο Διεθνές Συνέδριο AMIREG 2OO9 (7-9 Σεπτεμβρίου, 2009 στην Αθήνα) εργασία με τίτλο : "Existing and emerging technologies for the treatment of olive oil mill wastwaters" η οποία παρουσιάστηκε από τη Δρ. Δήμητρα Ζαχαράκη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων αποτελούν ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα ιδιαίτερα στις Μεσογειακές χώρες, οι οποίες κατέχουν σχεδόν το 98% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου. Ο χαρακτηρισμός των αποβλήτων γίνεται με μία σειρά παραμέτρων, όπως BOD5, COD, περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται και αξιολογούνται οι υπάρχουσες-τυπικές τεχνολογίες (φυσικές, βιολογικές, κλπ) καθώς και νέες-καινοτόμες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείων.

Κατεβάστε την παρουσίαση-ομιλία και ολόκληρο το άρθρο σχετικά με τις τεχνολογίες ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων από τα Πρακτικά του Συνεδρίου.